Bijzondere beroepstitel (BBT) en bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.


Een Ministerieel Besluit van 24 april 2013 heeft er voor gezorgd dat verpleegkundigen werkzaam in de psychiatrie of geestelijke gezondheidszorg eveneens aanspraak kunnen maken op de BBT en BBK (en de premie!).

Mijn aanvoelen is dat er op dit ogenblik heel wat verpleegkundigen gewoon niet weten wat hen te doen staat om zo snel mogelijk erkend te worden. Snel wezen is hier op zijn plaats want hoe sneller erkend, hoe sneller de premie. Detail, een verpleegkundige die nalaat zij BBT aan te vragen verliest per dag meer dan € 10 bruto die definitief verloren is. Het is natuurlijk aan de verpleegkundige zelf om het initiatief te nemen. De verpleegkundige moet het dossier ofwel via de gewone post ofwel elektronisch opsturen. Echt er wel voor zorgen dat een dossier volledig is. De ingangsdatum uitbetaling premie hangt hier vanaf . Collega ’s bevragen elkaar op dit moment omdat ze weten dat de eerste premies uitbetaald werden in september 2014.

Belangrijk om weten dat het verkrijgen van de erkenning en het krijgen van de premie los van elkaar staat. Je kan perfect erkend worden (bv van rechtswege) maar tijdens de referteperiode (van 1 september tot 31 augustus op een PVT afdeling gewerkt), dan heb je wel een erkenning maar krijg je geen premie. Voorlopig komen alleen de A , T en SP diensten in aanmerkingen “artikel 107” als men daar gedetacheerd werkt . Beschut wonen, PVT diensten en K diensten komen dus NIET in aanmerking.

Het is dus de bedoeling dat de verpleegkundige individueel zorgt dat de erkenning een feit is een éénmaal een schrijven ontvangen met erkenning moet een kopie aan uw personeelsdienst overhandigd worden. Het is me opgevallen dat een aantal verpleegkundigen denken dat de premie automatisch gestort wordt eenmaal de erkenning een feit is. De personeelsdienst ontvangt uw brief en pas dan kan er betaald worden. Wel moet de werkgever dan nog nakijken of u voldoet aan de voorwaarden waar u tewerkgesteld was. Stel, je krijgt de erkenning en tijdens het afgelopen jaar heb je 6 maanden op een K dienst gewerkt, of een PVT afdeling. Dan is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om alleen voor de periode dat je bv op een T dienst gewerkt hebt, uit te betalen.

Voor alle duidelijkheid wil ik nog eens herhalen dat het niet de erkenningscommissie die uitbetaalt maar uw eigen werkgever. Geen nood, die krijgt die som integraal terug maar moet wel prefinancieren.
Eenmaal de erkenning of bekwaamheid op zak is het wel de bedoeling dat je bijgeschoold blijft. De wetgever heeft op dit gebied echt geen hoge eisen gesteld. 60 u relevante opleiding gedurende 4 jaar is echt niets. We spreken hier van een 10 tal opleidingsdagen op 4 jaar.Nota betreft betaling premie beroepstitel en beroepsbekwaamheid psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg

Sinds enige tijd leeft een ongerustheid bij verpleegkundigen die een beroepstitel of beroepsbekwaamheid psychiatrie behaalden en bij natuurlijk ook bij diegene die nu volop de inspanningen verrichten om tijdens de overgangsperiode (tot 1 okt 2016) nog in aanmerking te komen. Deze ongerustheid vloeit voort uit berichten die vlot circuleren op de sociale media maar zoals velen onder u weten missen sommige berichten toch enige duiding. Vooreerst moeten we een onderscheid maken tussen het verkrijgen van de titel en het recht op een premie:

Verkrijgen van de titel:

Ik wil niet in detail treden maar hier speelt de zesde staatsstructuur een rol. Hier de tekst geciteerd:

Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor de 'erkenning van de gezondheidszorgberoepen, met naleving van de door de federale overheid bepaalde erkenningsvoorwaarden'. De Vlaamse Regering legt nu principieel de procedure vast voor erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 16 Vlaanderen bevoegd is voor het toekennen van de beroepstitels maar moet wel de erkenningsvoorwaarden volgen die federaal zijn opgesteld. Besluit: Voor het indienen van een aanvraag verandert er NIETS alleen moet de aanvraag nu gericht worden aan Vlaanderen ipv naar de FOD volksgezondheid.

Ontvangen van de premie:

Misschien niet onbelangrijk, maar aan de beroepstitel / bekwaamheid is een premie verbonden. Waar gaat de eventuele verwarring over? Binnen de Vlaamse regering werd op 11 december 2015 beslist en gecommuniceerd:

Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor het ouderenbeleid en voor de categorale ziekenhuizen, en dus ook voor de financiering ervan. De Vlaamse Regering schort nu de premies voor de bijzondere beroepsbekwaamheid of voor de bijzondere beroepstitels op in de instellingen waarvoor de Vlaamse overheid budgettair verantwoordelijk is. Ze wijzigt daarvoor principieel het koninklijk besluit over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep. Door dit besluit wordt de budgettaire impact voor de sectoren waarvoor Vlaanderen financieel bevoegd is geworden, met inachtneming van een overgangsperiode, stelselmatig verminderd. In dit kader zal ook de beroepsloopbaan van de verpleegkundige bekeken worden. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State en er wordt ook over overlegd in de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Deze tekst heeft ervoor gezorgd dat men veronderstelde dat houders van de titel of beroepsbekwaamheid geen premie meer zouden ontvangen. Maar !!! De Vlaamse regering heeft beslist dat de premie uitbetaling opgeschort wordt voor instellingen waarvoor ze budgettair bevoegd is. Het gaat hier om Ouderenbeleid en Categorale ziekenhuizen. Nergens staat iets over psychiatrische ziekenhuizen. Dit kan ook niet want de zesde staatshervorming heeft de psychiatrische ziekenhuizen federaal gehouden. Vlaanderen is wel bevoegd betreft erkenning maar dit heeft niets te maken met uitbetaling premie.

Besluit:
De premie blijft uitbetaald zoals voorzien voor verpleegkundigen die voldoen aan de voorwaarden (werken op A – T- Sp dienst).

Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat zij die denken dat ooit PVT, beschut wonen of K diensten aanspraak zullen maken op een premie bedrogen zullen uitkomen. Hier worden nog pogingen ondernomen bij de bevoegde minister.

TO DO:
Diegene die denken nog in aanmerking te komen om te genieten van de overgangsmaatregel moeten zo snel mogelijk (lees direct) in actie schieten. Voor de beroepsbekwaamheid bestaat nu nog de mogelijkheid om tegen 1/10/2016 de nodige 50 u vorming te realiseren. Voor de beroepstitel is het een ander verhaal. Indien reeds vorming gehad en de mogelijk bestaat om tegen 1/10/2016 aan 150 u te geraken dan loont de inspanning.

De toekomst.
Feit is, wie de titel of beroepsbekwaamheid heeft zal wel kunnen blijven genieten van de premie maar de kans bestaat dat die op een andere manier wordt uitbetaald. Hierover wordt nog nagedacht maar een beslissing is nog niet in zicht.

Nog vragen:
Bel of mail me gerust
Vriendelijke groeten
Bart Blommaert
bart.blommaert@telenet.be


1. Kei (Oostduinkerke), Revarte (Edegem), Inkendaal (Vlezenbeek), Nationaal MS Centrum (Melsbroek), BZIO (Oostende), Revalidatie & MS Centrum (Overpelt), Pulderbos (Zandhoven), Provinciaal Zorgcentrum Lemberge (Merelbeke) en De Dennen (Malle)
2. PVT en Beschut Wonen zijn wel Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid